Tầm kiều vịnh xuân quyền

Bài Tầm Kiều là bài quyền thứ 2 sau bài Tiểu Niệm Đầu trong hệ thống 4 bài quyền của Vịnh Xuân Quyền HK Diệp Vấn. Tập luyện bài Tầm Kiều một cách nhuần nhuyễn giúp cho môn sinh Vịnh Xuân Quyền có nền tảng kỹ thuật vững chắc trước khi bước vào bài Mộc Nhân Thung.

Tầm Kiều (Chum Kiu):
Lời thiệu :
1.Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2.Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3.Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền
4.Xuyên kiều – chuyển mã cập lan thủ (tả hữu phê tranh)
5.Song phục thủ – phách thủ – chánh chưởng cập hộ thủ
6.Chuyển thân lan thủ – giao thoa than thủ – cập chuyển thân bàng thủ
7.Lan thủ xung quyền – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ
thâu quyền
8.Cầm lan – trắc thân lan thủ khởi đề thoái
9.Hoành đạp bộ trắc thân bàng thủ – cập trắc thân giao thoa than thủ
tam thức
10.Trừu chàng quyền – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
11.Trực đăng thoái – đạp bộ đê bàng thủ – cập song than thủ – chánh
thân song vấn thủ
12.Song trất thủ – song ấn chưởng – thâu quyền
13.Chuyển thân trắc sanh thoái – trắc thân án thủ – đàn kiều xung
quyền (3 lần)
14.Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu thức

 

 

tam-kieu-1

tam-kieu-2

tam-kieu-3

tam-kieu-4

tam-kieu-5

tam-kieu-6

 

Video hướng dẫn học bài Tầm Kiều cơ bản:

 

Leave a Reply