Tầm kiều là bài quyền thứ 2 trong hệ thống 4 bài quyền thuật của Vịnh Xuân Quyền