Bao cát lật đật Boxing. VS. Trần Mạnh Hinh – CN võ đường Kung fu Thiên PHúc 8, biểu diễn cũng bao cát lò xo tự đứng