Đòn thế trong vịnh xuân chiến đấu

Về cơ bản Vịnh Xuân không chú trọng vào đòn thế và quyền thuật. chủ yếu chú trọng vào Kungfu người rèn. Như Lý Tiểu Long đã nói: “Tôi không sợ người tập 1000 cú đấm, mà chỉ sợ người tập cú đấm 1000 lần”. Yếu tố đòn thế trong Vịnh Xuân có những điều cơ bản sau đây:
Lực: Đòn ra phải có lực thật sự (Nhất lực nhì quyền)

  • Tốc độ: Đòn không thể trúng đích nếu không có tốc độ cao
  • Nội Lực: Nếu không có nội lực đòn sẽ yếu, không có tính xuyên thấu
  • Thời điểm: Đây là yếu tố quan trọng nhất, người tập phải luyện nhiều sẽ tự có cho mình yếu tố cảm nhận về tính thời điểm lúc nào nên và cần ra đòn

 

Leave a Reply